O projekcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie  Od (Ważni )społecznie i zawodowo!, nr RPLD.09.01.02-10-0015/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- ZIT.

Projekt skierowany jest do 54 osób (33 kobiet,21 mężczyzn), w wieku 16-67 lat,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym , które wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej. (sprawdź, czy się kwalifikujesz).

Obszar realizacji projektu-: miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.

Oferowane wsparcie w projekcie:

1.Diagnoza potrzeb uczestników projektu w tym stworzenie ścieżki reintegracji raz Indywidualnego Planu Działania

2.Proradnictwo specjalistyczne w zależności od potrzeb uczestników projektu

3.Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne

4.Kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

5.Staże zawodowe

6.Pośrednictwo pracy

W ramach projektu oferujemy:

1.Stypendium szkoleniowe  6,78 zł za każdą godzinę szkolenia

2.Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia

3.Stypendium stażowe- 1017,40 zł

4.Zwrot poniesionych kosztów nad osoba zależną

  1. Indywidualną pomoc opiekuna stażu

Termin realizacji projektu- styczeń- grudzień 2019

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie – definicje

Zapoznaj się z regulaminem projektu i rekrutacji

Pobierz ankietę uczestnictwa